fbpx

מדיניות השימוש באתר

בעלי זכויות היוצרים על האתר (להלן: יוצרי האתר) שומרים על הזכות לשנות מדיניות זו בכל זמן, ושינויים אלו ייכנסו לתוקף מיידי לאחר הפרסום באתר זה.

אתר זה נועד לריכוז מידע בלבד ואינו למטרת רווח.


ניתן לצפות, להעתיק, להוריד ולהדפיס חומרים המפורסמים באתר זה אך ורק למטרות אישיות ולא עסקיות. 

אתר זה מכיל מידע ממקורות פתוחים שונים. אין לנו שליטה על מידע באתרים אלו ואין אנו מתחייבים בדבר מהימנות ודיוק המידע שנמצא באתרים כאלה. כמו כן, אין אנו מבטיחים או לוקחים אחריות על כך שהקישורים המופיעים באתר זה, לא מכילים וירוסים, קבצי cookie או כל תוכן אלקטרוני לא רצוי אחר.


על אף שיוצרי האתר עושים את מיטב המאמצים לאמת מידע המוצג באתר זה, אין הם נושאים באחריות והתחייבות לגבי דיוקם, והיותם מלאים ומעודכנים. ייתכן ומידע מסוים יהיה ישן ולא משקף את העדכונים האחרונים. כל דעה, המוצגת באתר זה, ייתכן ולא משקפת את דעתם של יוצרי האתר. יוצרי האתר משאירים לעצמם את הזכות לערוך שינויים בתכנים הנכללים באתר.יוצרי האתר אינם נושאים באחריות על כל נזק ישיר או עקיף הנגרם עקב תרומה או כל שימוש אחר בנתונים המוצגים באתר. אנו עורכים, מתקפים ומעדכנים בתכיפות את המידע והמסמכים המופיעים באתר. אם זאת, אין אנו נושאים באחריות על כל טעות או חוסר בתוכן האתר.


יוצרי האתר אינם מספקים שום אחריות או התחייבות על טיב כוונותיהם ומהימנותם של מקבלי התרומות או גורמים אחרים המציעים עזרה לפליטים.

אנו מבינים את חשיבות הפרטיות והגנת המידע האישי שלכם. אם תחליטו להירשם או לשלוח מידע לאתר זה, בכך תתנו הסכמה לשימוש בנתונים אלו למטרות שאינן מטרות רווח. אין יוצרי האתר נושאים באחריות ולא נוכל להצהיר על האבטחה באתרים שקישורים אליהם ניתנים באתר זה.


אנו נוכל להשתמש בקבצי הcookie של הדפדפן על מנת לאסוף מידע שאינו אישי ולא כולל נתונים על זהותכם. העמודים באתר יכולים להשתמש בטכנולוגיות web tracking על מנת שנוכל לנטר את השימוש באתר. אנו נוכל להשתמש במידע זה, יחד עם מידע של משתמשים אחרים, על מנת לטייב את שירות האתר. אין אנו משתמשים במידע זה לצורך יצירה של פרופיל אישי עליכם או איסוף מידע אישי מכם או עליכם. רוב הדפדפנים מאפשרים למשתמשים לסרב לשימוש בקבצי cookie.

אנו פועלים בסטנדרטים סבירים של טכנולוגיות ואבטחת מידע, המתקבל מהמשתמשים, מפאת איבוד, שימוש זדוני, שינוי או מחיקה. 

אנו, יוצרי האתר, שומרים על הזכות לשנות ולהוסיף למדיניות אבטחת מידע זו בכל זמן ומכל סיבה. כל שינוי מהותי במדיניות יפורסם באתר זה. המשך השימוש או שימוש חוזר באתר מהווה הסכמה לשינוי במדיניות המפורסם כאן.


share RAZOM

with the WORLD